Propan butan vlastnosti a bezpečnost

Zkapalněný topný plyn propan-butan je směs uhlovodíků propanu a butanu, které jsou za normálního atmosférického tlaku a teploty v plynném stavu. Při poměrně malém zvýšení tlaku se dají zkapalnit. Při uvolnění přetlaku se kapalný PB rychle odpařuje a vzniká hořlavý plyn, který je zhruba 2x těžší než vzduch. Hromadí se při zemi a vyplňuje prohlubně a otvory. Kapalná fáze je lehčí než voda.

Zkapalněný topný plyn se skladuje a přepravuje v uzavřených tlakových nádobách. Výše tlaku v nádobě je závislá na teplotě a složení plynu, to je poměru propanu a butanu ve směsi. Při běžných podmínkách se tlak pohybuje v rozmezí 0,2 až 1,2 MPa. 

Se vzrůstem teploty se zvyšuje tlak par PB v lahvích, je třeba mít na paměti, že nádoby se zkapalněným plynem se musí chránit před nadměrným ohřevem, způsobeným např. přímým slunečním zářením, topnými tělesy nebo jinými zdroji tepla.

Porovnání výhřevnosti PB s ostatními palivy

Propan butan - bezpečnost

Propan-butan není jedovatý, ale při nedokonalém spalování vznikají spaliny obsahující jedovatý CO2, proto je nutno dbát na dobré seřízení spotřebičů. Ve směsi se vzduchem tvoří propan-butan výbušnou směs. Propan-butan je v plynném skupenství těžší než vzduch a proto se při úniku může hromadit při zemi a v prohlubních.

Únikem kapalného propan-butanu do volného prostředí dochází k jeho prudkému odpařování, přičemž se i prudce ochlazuje okolí. Při potřísnění pokožky kapalným plynem pak mohou vzniknout omrzliny

Propan-butan snadno rozpouští tuky, laky, oleje, přírodní kaučuk apod. Proto je třeba vybírat vhodné materiály na zhotovení těsnících prvků armatur, membrán, regulátorů, těsnících tmelů a ostatních částí přicházejících s PB do styku. Použití nevhodného materiálu pro zhotovení těchto částí může být příčinou úniku propan-butanu.

Je hořlavinou I. třídy. Teplota vznícení je 475°C, hranice mezi výbušností se vzduchem je od 1,8 do 9,4% obj.

Netěsnost tlakové nádoby vždy zkoušejte pěnotvorným roztokem a nikoli otevřeným ohněm. 

Spotřebiče na propan-butan

Možné druhy spotřebičů a jejich spotřeba topného plynu propan-butanu jsou dány následujícím přehledem:

Druh spotřebiče                         Spotřeba (v kg/hod.)*

Svítidlo                                            0,035

Chladnička                                     0,017

Dvouvařič                                       0,25

Malé topné těleso                          0,2

Pečící trouba samostatná               0,23

Sporák se 4 hořáky a troubou        0,7

Malý průtokový ohřívač vody          0,8

Velký průtokový ohřívač vody         2,3

Pro topný plyn propan butan se smí používat jen spotřebiče, které jsou pro tento plyn schváleny. Do provozu smí uvádět spotřebiče jen oprávněná osob (servisní pracovník vyškolený u výrobce).

*) udávaná spotřeba je pouze orientační a může se lišit dle konkrétního výrobce